(1)
Moumoutzis, N.; Xanthaki, C.; Perrakis, S.; Manousakas, M.; Pavlova, L. Promoting Python Code Clubs in Greece: A Teacher Training Program and a Case Study. DiPP 2021, 11, 187-202.