(1)
Zhelev, Y.; Monova-Zheleva, M.; Sabotinova, D. Workshop "Promoting the Green Transition through University Education on Green Standards". DiPP 2023, 13, 353-358.